Deze website wordt beheerd door Twnty4 B.V..

Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze disclaimer te aanvaarden. Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden.

Twnty4 B.V. heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan.

Twnty4 B.V. heeft de content op deze website opgesteld om informatie te verschaffen aan de bezoeker over de producten en of diensten van aanbieders.

Twnty4 B.V. kan geen garanties geven over de nauwkeurigheid, volledigheid of geldigheid van deze informatie.

Twnty4 B.V. kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, met inbegrip van, echter niet beperkt tot directe, indirecte of speciale schade, gevolgschade of incidentele schade welke voortvloeit uit de door haar verstrekte informatie of verband houdt met het materiaal, de beoordelingen of de aanbevelingen op deze website.

Het gebruik van de website is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot aankoop van producten en/of diensten als resultaat van informatie verkregen via deze website is voor volledige verantwoordelijkheid van de bezoeker.

This site uses cookies. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here.
x